นิทานชาดก

advertisements

คุณสมบัติของผู้นำ (ราโชวาทชาดก )
คุณสมบัติของผู้นำ (ราโชวาทชาดก )

คุณสมบัติของผู้นำ (ราโชวาทชาดก ) ครั้งหนึ่งเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประทับอยู่ ที่วัดพระเชตะวัน เมืองสาวัตถี ทรงทราบเรื่อง ที่พระภิกษุสงฆ์สนทนากันในศาลาที่ประชุมเกี่ยวกับโอวาทของพระราชา จึงได้เสด็จ มายังที่ประชุมสงฆ์ แล้วทรงเล่าอดีตนิทานเรื่อง ราโชวาท ให้พระภิกษุสงฆ์ฟัง ดังนี้กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว พระโพธิสัตว์ เกิดเป็นฤาษี บำเพ็ญเพียรอยู..

วัยรุ่นวุ่นรัก (วีณาถูณชาดก)
วัยรุ่นวุ่นรัก (วีณาถูณชาดก)

วัยรุ่นวุ่นรัก (วีณาถูณชาดก) ครั้งหนึ่งเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประทับอยู่วัดเชตวันเมืองสาวัตถี ทรงปรารภลูกสาวเศรษฐีชาวเมืองสาวัตถีคนหนึ่งที่หอบผ้าหนีตามชายค่อมไป ได้ยินว่า กุมาริกานั้นเป็นธิดาเศรษฐีผู้หนึ่ง ในกรุงสาวัตถี เห็นเครื่องสักการะที่เขาทำแก่โคอุสภราชในบ้านของตน จึงถามพี่เลี้ยงว่า แน่ะแม่ นั่นชื่อไร จึงได้เครื่องสักการะอย่าง..

พญาเนื้อทอง (สุวรรณมิคชาดก )
พญาเนื้อทอง (สุวรรณมิคชาดก )

พญาเนื้อทอง (สุวรรณมิคชาดก)  ครั้งหนึ่งเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประทับอยู่วัดเชตวันเมืองสาวีตถี ทรงปรารภธิดาของตระกูลอุปัฏฐากพระอัครสาวกทั้งสอง (พระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ) นางหนึ่งผู้สามารถทำให้ครอบครัวสามีเป็นมิจฉาทิฏฐิกลับเป็นสัมมาทิฏฐิ ได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธก ว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพญาเนื้อมีผิวพรรณดุจทอง ..

นางนกไส้ (ลฏุุกิกชาดก)
นางนกไส้ (ลฏุุกิกชาดก)

นางนกไส้ (ลฏุุกิกชาดก) ครั้งหนึ่งเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประทับอยู่ ณ พระเวฬุวันวิหาร ทรงปรารภพระเทวทัต จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ ได้ยินว่า วันหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายประชุมสนทนากันในโรงธรรมสภาว่า ดูก่อนอาวุโสทั้งหลาย พระเทวทัตเป็นคนกักขฬะหยาบช้าสาหัส พระเทวทัตนั้นไม่มีแม้แต่ความกรุณาในหมู่สัตว์.พระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ..

กระต่ายผู้สละชีวิต สสปัณฑิตชาดก
กระต่ายผู้สละชีวิต สสปัณฑิตชาดก

กระต่ายผู้สละชีวิต สสปัณฑิตชาดก ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ทรงปรารภการถวายบริขารทุกอย่างของพ่อค้าชาวเมืองคนหนึ่งได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธก ว่า...กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว พระโพธิสัตว์เกิดเป็นกระต่ายอาศัยอยู่ในป่าแห่งหนึ่งท่ามกลางหุบเขาและแม่น้ำล้อมรอบ มีสัตว์เป็นเพื่อนกันอัก ๓ ตัว คือ ลิง สุนัขจิ้งจอก และนาก สัตว์ทั้ง ๔ เ..

เต่าตายเพราะปาก กัจฉปชาดก
เต่าตายเพราะปาก กัจฉปชาดก

เต่าตายเพราะปาก กัจฉปชาดก ครั้งหนึ่งเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่วันเชตวัน เมืองสาวัตถี ทรงปรารภพระโกกาลิกะผู้เดือดร้อนเพราะปาก ได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธก ว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว พระโพธิสัตว์เกิดเป็นอำมาตย์ผู้สอนธรรมแก่พระเจ้าพรหมทัตผู้ครองเมืองพาราณสี โดยปกติพระราชาเป็นคนพูดมาก อำมาตย์พยายามหาอุบายกล่าวตักเตือนพระองค์อยู่แต่ก็ยังหาไม่ได้ ส..

บาปเกิดจากความจงใจ ติติรชาดก
บาปเกิดจากความจงใจ ติติรชาดก

บาปเกิดจากความจงใจ ติติรชาดก ครั้งหนึ่งเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ประทับอยู่ในวทริการาม เมืองโกสัมพี ทรงปรารภพระราหุลเถระ ได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธก ว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ พระโพธิสัตว์เกิดใน ตระกูลพราหมณ์ตระกูลหนึ่ง หลังจากเรียนจบศิลปวิทยาจากเมืองตักกสิลาแล้ว ได้ออกบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าหิมพานต์วันหนึ่งพระฤาษีได้สัญจรไปที่บ้านชายแดนหมู..

คดีหนูกินผาลเหล็ก กูฏวาณิชชาดก
คดีหนูกินผาลเหล็ก กูฏวาณิชชาดก

กูฏวาณิชชาดก คดีหนูกินผาลเหล็ก ครั้งหนึ่ง เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประทับอยู่วัดเชตวันเมืองสาวัตถี ทรงปรารภพ่อค้าโกงชาวเมืองสาวัตถีคนหนึ่ง ได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธก ว่า... กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว พระโพธิสัตว์เกิดเป็นอำมาตย์ผู้วินิจฉัยคดีประจำราชสำนักในเมืองพาราณสี สมัยนั้นมีพ่อค้า ๒ คนคือพ่อค้าบ้านนอกกับพ่อค้าชาวเมืองเป็นเพื่อนสนิทกัน วันหน..

กระต่ายตื่นตูม ทุททุภายชาดก
กระต่ายตื่นตูม ทุททุภายชาดก

กระต่ายตื่นตูม ทุททุภายชาดก ครั้งหนึ่งเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประทับอยู่วัดพระเชตวันเมืองสาวัตถี ทรงปรารภถึงเดียรถีย์ (นักบวชนอกศาสนา)ได้ยินว่า เดียรถีย์ทั้งหลายสำเร็จการนอนบนที่นอนหนาม เผาทำให้ร้อนห้าประการ ประพฤติมิจฉาตบะมีประการต่างๆ อยู่ในที่นั้น ณ ที่ใกล้พระวิหารเชตวัน. ครั้งนั้น ภิกษุมากด้วยกันเที่ยวบิณฑบาตในนครสาวัตถีแล้วพากันมาย..

ลิงติเตียนมนุษย์ ครหิตชาดก
ลิงติเตียนมนุษย์ ครหิตชาดก

ลิงติเตียนมนุษย์ ครหิตชาดก ครั้งหนึ่งเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประทับอยู่ ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภภิกษุกระสันเพราะเบื่อหน่ายรูปหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้ เรื่องย่อมีว่า ภิกษุนั้นไม่มีอารมณ์ยึดแน่วแน่เลย ภิกษุทั้งหลายนำภิกษุผู้เบื่อหน่ายนั้นเข้าไปเฝ้าพระศาสดา. พระศาสดาตรัสถามว่า ได้ยินว่าเธอกระสันจริงหรือ กราบทูลว่า จริงพระเจ้าข้า ตรัสถา..


ทั้งหมด 3 หน้า 1 2 3


go to top