นิทานชาดก

advertisements

การขอ (พรหมทัตตชาดก)
การขอ (พรหมทัตตชาดก)

การขอ (พรหมทัตตชาดก) ครั้งหนึ่งเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงประทับที่เมืองอาฬวี ประทับอยู่ ณ อัคคาฬวเจดีย์ ทรงปรารภกุฏิการสิกขาบทที่พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวีพากันสร้างกุฏีเที่ยวขอชาวบ้าน จนชาวบ้านเกิดความเดือดร้อนขึ้น พระศาสดาตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ได้ยินว่า พวกเธอมากไปด้วยการขอ มากไปด้วยการทำวิญญัติอยู่ จริงหรือ เมื่อภิกษุเหล่านั้นก..

ลิงสองพี่น้อง (จุลลนันทิยชาดก)
ลิงสองพี่น้อง (จุลลนันทิยชาดก)

ลิงสองพี่น้อง (จุลลนันทิยชาดก) ครั้งหนึ่งเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประทับอยู่ ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ ทรงปรารภพระเทวทัตผู้ชั่วช้า วันหนึ่งพวกภิกษุประชุมสนทนากันในโรงธรรมว่า ดูก่อนอาวุโสทั้งหลาย ขึ้นชื่อว่าพระเทวทัตเป็นผู้กักขฬะ หยาบช้า โผงผาง ประกอบการมุ่งปลงพระชนม์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้กลิ้งศิลา ปล่อยช้างนาฬาคิรี มิได้มีแม้แต..

นางกากี (กากาติชาดก)
นางกากี (กากาติชาดก)

นางกากี (กากาติชาดก) ครั้งหนึ่งเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภภิกษุผู้กระสันจะสึกรูปหนึ่ง จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ ได้ยินว่า ในกาลนั้น พระศาสดาตรัสถามภิกษุนั้นว่า ดูก่อนภิกษุ ได้ยินว่าเธอเป็นผู้กระสันจะสึกจริงหรือ? เมื่อภิกษุนั้นทูลรับ จริงพระเจ้าข้า จึงตรัสว่า เพราะเหตุไร เธอจึงกระสันจะสึก. ภิกษุนั้นกราบทูลว่า เ..

กบเขียว หริตมาตชาดก
กบเขียว หริตมาตชาดก

กบเขียว (หริตมาตชาดก) ครั้งหนึ่งเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประทับอยู่วัดเวฬุวันเมืองราชคฤห์ ทรงปรารภพระเจ้าอชาตศัตรู ดังนี้ พระมหาโกศลพระราชบิดาของพระเจ้าโกศล พระราชทานพระธิดาแก่พระเจ้าพิมพิสาร ได้ประทานหมู่บ้านกาสีเป็นค่าสรงสนานแก่พระธิดา. พระเทวีนั้น เมื่อพระเจ้าอชาตศัตรูกระทำปิตุฆาตกรรม ก็ได้สิ้นพระชนม์เพราะความเสน่หาต่อพระราชาไม่นา..

นิทานชาดก เรื่อง ขอในสิ่งที่ไม่ควรขอ (มณีกัณฐชาดก)
นิทานชาดก เรื่อง ขอในสิ่งที่ไม่ควรขอ (มณีกัณฐชาดก)

นิทานชาดก เรื่อง ขอในสิ่งที่ไม่ควรขอ (มณีกัณฐชาดก) ครั้งหนึ่งเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประทับอยู่ อยู่อัคคาฬวเจดีย์เมืองอาฬวี ได้ยินว่า ภิกษุชาวเมืองอาฬวีพากันสร้างกุฏิ ด้วยการเที่ยวขอ มากด้วยการขอ มากด้วยการทำวิญญัติการขอร้อง พูดคำเป็นต้นว่า ท่านทั้งหลายจงให้คน ท่านทั้งหลายจงให้คนชี้แจงแนะนำ พวกมนุษย์ถูกเบียดเบียนด้วยการขอ ถูกเบียดเบ..


ทั้งหมด 3 หน้า 1 2 3


go to top